Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kutha Tegal

Tembung Tegal dumados sa King tembung "tetegual', Wondene ing Kang maringi nama kasebat pedhagang saKing Portugal inggih menika Tome Pires ingkang mengKu teges"siti ingkang subur gemah ripah loh jinawi."Cariyos tlatah Tegal boten saged kalir wakaken Kaliyan Ki Gedhe Sedhayu amargi Ki Gedhe ingkang mbabat alas teteguall Kasebat. Wondene, Ki Gedhe Sedhayu piyambaK inggih putranipun Ki Gedhe Tepus Rumput ingkang samangke kasebat Pangeran Onje inggih menika taksih trah Majapahit.Kejawi Ki Gedhe Sedhayu,. Ki Gedhe Tepus ugi kagungan putra Pangeran Benawa.

Ki Sedlayu remen cegah dhahar lawan guling, tegesipun asring siyam. Kejawi ngirangidhahar ugi ngirangi sare. Ki Sedhayu remen prihatos. Menapa malih rikala wonten ontran-· ontrang perang saudar a. Ki Seclhayu sansaya prihatos tuwin nglajengaken anggenipunsiyam ngantos gentur utawi bibar. Ri Kala perang saudara boten bibar-bibar saha clereng tuntas, Ki Sedhayu malah mundur sa King atribui kebangsawanan tuwin mbiyantu paramanungsa ingkang saben dina gesangipun nelangsa amarga perang saudara kasebat. Sasampunipun uwal saking trah kebangsawanan, Ki Sedhayu pilih ngumbara kangge paring pambiyantu masarakat miskin/kecingkrangan gesangipun. Anggenipun ngumbara dumugi dhusun ingkang kebak sesuketan, dhusun ingkang gung liwang liwung, wingit.Dhusun kasebat ugi gadhah lepen ingkang bening toyanipun. Lepen kasebat inggihmenika lepen Gung amargi celak kaliyan Gunung/redi Agung, satunggaling nama kina celak redi Slamet. Masarakat ing dhusun ngriki saperangan ageng boten ngibaclah, boten mangertos ngaji, saha tansah nerak angger-anggering masarakat, nusa bangsa, saha agami. Meh saben dinten aben'sawung utawi adu jago, judi, mabuk, mbegal, lan sanes- sanesipun. Pancen boten pedamelan ingkang entheng Kanggenipun Ki Gedhe Sedhayukangge ngewahi adat ingkang sampun lumampah wiwit saking nenek moyang rumiyin.Nanging Sedhayu kagungan kapitadosan, bilih masarakat wonten tlatah ngriki mesthisaged ewah sauger lon-lonan saha ngenut prinsip ing ngarsa sung tuladha. Ki Gedhe tansah paring panutan kanggenipun masara Kat ing tlatah ngriki ingkang cacahipun dereng kathah.

Kawitan, masarakat ing ngriki kagyat tuwin boten sarujuk kaliyan ajaran ingkang dipun paringaken dening Ki Gedhe, nanging dangu-dangu kanthi sabar, wusana masarakating ngriki saged nampi ma[ah rumaos remen dhateng Sedhayu. Sedhayu saestu-estukenging kangge tuladha kanggenipun masarakat ing tlatah ingkang risaK menika. Kejawipinter saha wasis ing babagan agami, Ki Sedhayu ugi wasis babagan olah tetanen. pramilamasarakat wonten ngriki dipunparingi piwucalan babagan pertanian.

Kejawi kasil ndandosi masarakat ingkang sampun risak kasebat, sacelaking papanmenika, Ki Sedhayu ugi mrangguli panggenan ingkang namung dipunpanggeni pinten- pinten santri saha makam/pesareyan ingkang keramat sanget. papan panggenan santrikala wau inggih ngenes, inggih menika namung manggen ing bale-bale Kados gubugan ing sabin. Panggenan Kasebat saben dintenipun kangge ngaos para santri. WondeneMbah Panggung menika putranipun Sunan Drajat kaliyan Dewi Conclrowati. Dhusun makam/pesareyan kasebat inggih pesareyanipun Sunan Panggung utawi Mbah panggung.menika ngantos samenika kawastanan dhusun panggung.

kemutan sedherekipun inggih menika SecJhayu ingkang sampun dangL] ngumbara ingkangWusana kasil mrangguli Sedhayu ingkang mapan ing clhusun Teteguall. Ki SeclhayL]Benawa boten kasil, amargi Ki Sedhayu langkung remen gesang kaliyan masarakat dhusun Teteguall, tinimbang dados patih ing Pajang. Benawa saged nampi niyat saesesepuh ing clhusun Teteguall. Anggenipun hamisuda kala wau kaleres dinten matemkanthi Perda No. 5 taun 1988 surya 28 Juli 1988. Dipunclaclosaken ftari rikala 12 April 1540 Masehi. DInten kasebat ngantos samneika dipundadosaken hari jadi kitha tegal kanthi perda No 5 Tahun 1988 Surya Juli 1988

Tri Rahmawati
Tri Rahmawati Seorang Guru yang Aktif Menulis sejak 2011

Posting Komentar untuk "Kutha Tegal"