Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Asal Usule Desa Nglimut, Kendal

Kacar ita, ing sisih lor saka Gunung Ungaran, ana salah sijine panggonan utawa tlatahkang gemah ripah loh jinawi. Rakyate urip rukun, tentrem, ora seneng cecongkrahan karoLanggane. Uripe ayem, ngibadahe uga sregep lan oleh pangayoming Gusti, panguripaneo1'a kacingkrangan, cukup lair tumekaning batine. Kahanan kang kaya mangkene mesthiwae dadi kasenengan lan kemeren masarakat sakiwa tengene. Masarakat sakiwa tengerte pengin pindhah lan nguwasani tlatah kang subur makmur mau.

Desa kang makmur kaya mangkene, akeh wong kang melik kapengin nguwasani.Apa maneh kanggone wong kang sugih/kong/omerat, sawise keprungu kabar manawaana desa kang gemah ripah loh jinawi iki, kepengin nguwasani. Salah sijine dina anasedagar sugih arep ngrawuhi papan panggonan iki saprelu nguwasani papan panggonaniki. Ora mung sedagar sugih nanging uga para branclhal, kecu kepengin nguwasani tlatah iki. Kabeh padha kasengsem papan kang dadi Kembanging lambe wong akeh. Kabeh wong padha penasaran marang tlatah I Ki. Kabeh kepengin weruh lan nguwasani.

Sedagar sugih kang kepengin nguwasani tlatah iki bener_bener ngrawuhi tlatali iki lan ngajak karo anak buahe, Niyat jahate ora kaleksanan amarga papan panggonan kasebut sawise dicedhaki, mung awujLIcl papan kang amba kebak suket ora kaya sing dadi kembang lambene wong-wong sakiwa tengene papan iku. sedagar mau isih durling Pracaya apa kang clipirsani. sedagar mau utusan marang anak buahe supaya jingglengi Papan kang kacrita gemah ripah loh jinawi. para anak buah sedagar kasebut sawise jingglengi papan kasebut nganti kesel, uga ora mirsani apa-apa, mung mirsani plataran amba kang isine suket lan tanduran semak-semak liyane.

penggalihe sedagar sugih kuciwa banget amarga rumangsa diapusi, mulane sedagar mau duka banget marang anak buahe. Ora let suwe sedagar mau kondur didherekakeanak buahe. Liya dina ana rombongari brandhal, kecu kang kepengin nguwasani tlatah iki.Kanthi nepsu amarah lan lawamah, para brandhal mau teka ing papan iki. Para branclhalkecu ngamuk-ngamuk amarga papan kang clicritakake dening wong-wong sapinggiring desa kabeh ora ana kasunyatane. Anane mung lemah kosong kang amba kang ora anaapa-apane kajaba mung suket kang akeh.

Isih akeh maneh wong-wong sugih lan kang cluweni nepsu lawamah padha nitipriksa papan panggonan iki. Kabeh ora mirsani apa-apa. Saben disawang saka kaclohan, papan iki katon gemah ripah, sawise diceclhaki ilang utawa nglimuni/ngilang, mungwujud papan arriba Kang dituwuhi suket. Wong-wong we Ktu iku ngarani papan iki cliarani nglimilt tegese nylamur, ilang. Nganti sai Ki papan kasebut cliarani Nglimut kang mapaning Desa Gonoharja, Kecamatan Limbangan Kabupa · ten Kenclal kang kawentar hawaneadhem, seger, lan cocog kanggo panggonan wisata lan clacli arerJa perkernahan kangnyenengake ati, mligine Kanggo para siswa lan nom-noman liyane.
Tri Rahmawati
Tri Rahmawati Seorang Guru yang Aktif Menulis sejak 2011

Posting Komentar untuk "Asal Usule Desa Nglimut, Kendal"